Contract offer

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (СЕМІНАРИ) З ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ)

Фізична особа-підприємець Каськова Євгенія Валеріївна, що діє на підставі виписки з ЄДРПОУ № 2 480 000 0000 119151 від 19.03.2010, далі за текстом – «Виконавець», з однієї сторони, та будь-яка дієздатна фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору (Договір приєднання), далі за текстом – «Замовник», з другої сторони, а в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про надання послуг із вивчення англійської мови (Договір приєднання), далі за текстом – «Договір», про наступне:

1. Визначення термінів:

1.1. Викладач – особа, яка безпосередньо проводить семінари з підвищення мови, та яка має відповідну освіту та фаховий рівень;

1.2. Студент – Замовник або особа, вказана Замовником в Заяві-анкеті приєднанні безпосередньо в приміщенні Виконавця або подана на адресу електронної пошти Виконавця, зазначеної на сайті Виконавця: www.localhost/globenglish;

1.3 Навчальний курс – форма надання Виконавцем Студенту послуг з інформаційноконсультативного обслуговування (семінари) з підвищення рівня англійської мови;

1.4. Семінар – форма групових занять Студентів з певної теми згідно з Навчальним курсом, що відбувається під керівництвом Викладача;

1.5 Програма – погоджений Сторонами порядок та об’єм надання послуг з інформаційно-консультативного обслуговування (семінари) з підвищення рівня англійської мови, які надаються Виконавцем Замовнику.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом даного Договору є надання Виконавцем Студенту послуг з інформаційно-консультативного обслуговування (семінари) з підвищення рівня англійської мови, використовуючи комунікативну методику (далі за текстом – «Послуги»), які Замовник зобов’язується прийняти та оплатити на умовах і в порядку, визначених у цьому Договорі.

2.2. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.3 цього Договору.

2.3. Замовник Послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами за місцем надання Послуг Виконавця або на веб-сайті Виконавця: www.localhost/globenglish, шляхом сукупного виконання усіх наступних дій:

2.3.1. заповнення Замовником Заяви-анкети приєднання;

2.3.2. оплата Замовником ціни Послуги Виконавця відповідно до визначеної Програми, з урахуванням умов оплати послуг, зазначених на веб-сайті Виконавця: www.localhost/globenglish.

2.4. Послуги надаються Студенту на заняттях у групі або індивідуально. Послуги надаються шляхом безпосереднього навчання в аудиторіях/онлайн кімнатах Виконавця.

2.5. Виконавець надає послуги під комерційним найменуванням «GLOBALENGLISH». Виконавець гарантує структурований курс навчання, що розподіляється по рівнях в залежності від рівня володіння мовою та співвідноситься із загальноєвропейськими компетенціями володіння іноземною мовою CEFR (Common European Framework of Reference).

2.6. Максимальна кількість студентів для заняття у групі визначається відповідно до умов Навчального курсу, зазначених на веб-сайті Виконавця: www.localhost/globenglish.

2.7. Індивідуальні та групові заняття проводяться за затвердженим Виконавцем розкладом.

2.8. Замовник не має права отримувати послугу з інформаційно-консультативного обслуговування з підвищення рівня англійської мови за окремою домовленістю безпосередньо з викладачем поза Програмою Виконавця. У разі виявлення такої
домовленості Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 15 000 (п’ятнадцять тисяч гривень).

2.9. Початком навчання є перше заняття за розкладом, а закінченням – останнє заняття за розкладом.

3. Права та Обовʼязки Сторін

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. надавати Студенту якісно та в обсязі, встановленому для відповідної Програми, Послуги відповідно до умов даного Договору;

3.1.2. проводити тестування Студента перед початком надання Послуг. На підставі проведеного тестування повідомити Студенту його рівень володіння англійською мовою та після підписання договору надати йому відповідні програми, розклад семінарів та інше, що необхідно для отримання Послуг;

3.1.3. забезпечувати проведення семінарів з підвищення рівня англійської мови згідно з графіком, узгодженим Сторонами;

3.1.4. по завершенні навчання кожного рівня проводити тестування, за результатами якого приймається рішення про перехід Студента на наступний рівень;

3.1.5. видавати Студенту, який закінчив повний курс семінарів, відповідний документ (сертифікат), що засвідчує рівень володіння англійською мовою на момент видачі сертифікату.

3.2 Виконавець має право:

3.2.1 отримувати плату за Послуги відповідно до умов цього Договору;

3.2.2. самостійно формувати групи враховуючи рівень знань студентів, наявність вільних аудиторій, викладачів та інших факторів;

3.2.3. змінювати графік відвідування Студентом занять за попереднім погодженням обох Сторін у разі виникнення обставин, які унеможливлюють проведення занять не з вини Виконавця (обставини непереборної сили, державні свята, хвороби викладача тощо);

3.2.4 здійснювати заміну викладача протягом терміну дії цього Договору на фахівця відповідної кваліфікації у разі неможливості подальшого надання навчальних послуг із залученням особи, яка раніше проводила заняття;

3.2.5. у будь-який момент відмовити Студенту в надані Послуг у випадку, якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а студентам – ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання Послуг, не повертаються;

3.2.6. припинити надання Послуг Замовнику у разі порушення ним умов Договору, у тому числі у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надання послуги. Відновлення надання Послуг здійснюється після повного усунення порушень;

3.2.7. відмовити в укладанні Договору чи наданні послуг за Договором у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються;

3.2.8. розформувати групу і перевести Студента до іншої групи того ж рівня за наявності такої можливості у разі, якщо в складі групи залишається три та менше Студента;

3.2.9. змінювати час та/або дні проведення семінарів за попередньою згодою Замовника.

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1. у повному обсязі та терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги;

3.3.2. дотримуватись та виконувати затверджені Виконавцем Правила та умови поведінки та навчання, а саме: не розпивати спиртні напої, не курити у місці надання Послуг, обережно ставитись до обладнання Виконавця;

3.3.3. забезпечити наявність навчальних матеріалів під час навчального процесу, мати на кожен семінар підручники відповідно до курсу у паперовому вигляді;

3.3.4. дбайливо ставитись до приміщення, обладнання та інвентаря Виконавця, а у разі нанесення матеріального збитку відшкодувати Виконавцю всі спричинені збитки у порядку, визначеному чинним законодавством України;

3.3.5. не копіювати, не відчужувати і не поширювати матеріали, які передані Замовнику Виконавцем під час надання Послуги;

3.3.6. відвідувати не менш, ніж 70 % семінарів. У разі пропуску семінарів Замовником, винагорода, отримана Виконавцем, не повертається та не переноситься на інший період. У разі невиконання цього пункту Договору Виконавець має право розірвати Договір без повернення коштів та відмовити у подальшому наданні Послуг;

3.3.7. у випадку неможливості відвідувати курс з якої-небудь причини попередити про це Виконавця письмово або в електронній формі на електронну пошту, вказану на веб-сайті Виконавця;

3.3.8. виконувати домашні завдання. У разі систематичного невиконання домашніх завдань Замовником Виконавець має право відмовити в подальшому наданні Послуг за договором Замовнику. Оплата за ненадані Послуги не повертається;

3.3.9. бути присутнім на усіх проміжних тестах та на фінальному тесті. У разі неможливості бути присутнім для складення тесту погодити із Виконавцем інший день та час складення тесту, але не пізніше, ніж 1 (Один) тиждень після тесту або безпосередньо після підсумкового семінару, ще передує тесту;

3.3.10. Для завершення курсу Замовник зобов’язаний успішно скласти фінальний тест (не нижче, ніж 75% правильних відповідей).

3.4. Замовник має право:

3.4.1. користуватися Послугами Виконавця для підвищення рівня англійської мови відповідно до положень цього Договору;

3.4.2. отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються;

3.4.3. пройти попереднє тестування для визначення рівня своїх знань і вибору правильної навчальної програми;

3.4.3. змінювати час або дні проведення семінарів з попереднім узгодженням з Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті у випадку можливості у Виконавця забезпечити надання Послуг з урахуванням таких змін;

3.4.4. отримати Сертифікат, який надається Виконавцем Замовнику в кінці навчання та засвідчує рівень володіння мовою на момент видачі сертифікату;

3.4.5. замовник не може передавати право на отримання інформаційноконсультативних послуг третім особам.

4. Вартість Послуг та Порядок Розрахунків

4.1. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного Навчального курсу, та зазначається на веб-сайті Виконавця: www.localhost/globenglish.

4.2. Загальний Навчальний курс підвищення рівня англійської мови для дорослих та для дітей, а також підготовка до тестів IELTS, TOEFL, CAMBRIDGE та до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) складає 8 (вісім) занять на місяць. Дев’яте заняття у
поточному місяці є бонусним і є подарунком та не підлягає обов’язковому відпрацюванню.

4.3. Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Всі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України;

4.4. Вартість навчальних матеріалів не входить у вартість Послуги та оплачується Замовником самостійно.

4.5. Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця. У разі оплати послуг готівкою Виконавець надає Замовнику квитанцію встановленої форми, у разі оплати послуг на розрахунковий рахунок Виконавця Замовник
зобов’язаний надати Виконавцю підтвердження такої оплати у вигляді копії або фотознімку квитанції про оплату послуг.

4.6. У випадку пропуску Студентом групових занять, кошти за пропущені заняття не повертаються.

4.7. У разі запізнення Студентом на індивідуальні чи групові заняття, оплата за навчання не відшкодовується і додатковий час на відпрацювання заняття не виділяється. У разі якщо Замовник не пізніше ніж за 12 годин до початку заняття (семінару) не попередив Виконавця про неможливість вчасно прибути на індивідуальне заняття оплата за навчання не відшкодовується.

4.8. Виконавець може повернути 50% оплачених Замовником коштів за період навчання, що залишився. Повернення коштів відбувається лише за умови наявності письмової заяви та документального підтвердження настання непередбачуваних обставин та
оригіналу квитанції про сплату Послуг.

4.7. Якщо Виконавець не отримував письмового попередження від Замовника про призупинення навчання, то Студент і надалі вважається учасником навчання і заняття підлягають оплаті згідно умов навчання за цим Договором.

4.8. У разі оплати Замовником послуг Виконавця за наступний місяць вважається, що у Замовника немає претензій до Виконавця щодо якості та повноти надання послуг за попередній місяць, а сама послуга за попередній місяць вважається прийнятою Замовником та не потребує складання відповідного акту приймання-передачі.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням
умов, визначених змістом цього Договору.

5.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

6. Вирішення Спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. Обставини Непереборної Сили (форс-мажор)

7.1. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажору), тобто обставин, які виникли і діють незалежно від волі Сторін і які Сторона об’єктивно не могла передбачити і запобігти, якщо ці обставини перешкоджають належному виконанню Стороною своїх
зобов’язань за цим Договором, термін виконання цієї Стороною своїх зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії обставин непереборної сили.

7.2. До обставин непереборної сили належать страйки, війни та інші військові дії, пандемії, землетруси, пожежі, повені та інші стихійні лиха, прийняття органами державної влади та місцевого самоврядування нормативно-правових актів та інші подібні обставини, що перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про настання зазначених обставин протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх настання. Належним доказом існування обставин непереборної сили є відповідний документ (сертифікат) Торгово-Промислової Палати України.

7.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Виконавця від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.

7.5. У разі, якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 6-ти (шести) місяців, кожна із Сторін на підставі взаємних переговорів має право поставити питання про розірвання цього Договору, шляхом направлення письмового повідомлення.

8. Конфіденційність

8.1. Виконавець і залучені до надання послуг викладачі зобов’язуються не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію та інформацію, яка може стати відомою Виконавцю під час виконання умов цього Договору.

8.2. Замовник зобов’язується не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію та інформацію, яка може стати відомою Замовнику під час виконання умов цього Договору.

8.3. Під конфіденційною інформацією у цьому Договорі розуміються будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються під час виконання умов цього Договору.

9. Права Інтелектуальної Власності

9.1. З урахуванням положень даного Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом, а також про те, що на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцю.

9.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись, як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

9.3. Копіювання Замовником (Студентом) навчальних матеріалів на будь-які носії з метою передачі третій стороні, а також використання навчальних матеріалів Виконавця та/або їхніх копій поза межами семінарів з підвищення рівня англійської мови Виконавця, зокрема для отримання аналогічних послуг з боку третіх осіб – заборонено. У разі виявлення такого використання навчальних матеріалів Виконавця Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 20 000 грн (двадцять тисяч гривень).

10. Строк Дії Договору

10.1. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.3 Договору та діє до завершення надання Послуг за відповідною Програмою або в інших випадках, передбачених цим Договором.

10.2. У випадку, якщо після припинення дії цього Договору, у тому числі шляхом його розірвання між Сторонами не проведено остаточний розрахунок, то розірвання чи припинення цього Договору не є підставою для відмови Сторін від проведення остаточного розрахунку.

11. Прикінцеві Положення

11.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

11.2. Акцепт Замовником умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником усіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень та застережень, та прирівнюється до укладення двостороннього письмового договору.

11.3. Виконавець має право без погодження із Замовником вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй веб-сторінці: www.localhost/globenglish.

11.4. Нова редакція Договору набуває чинності для Сторін через 3 (три) календарних дні з дати її розміщення Виконавцем на своїй веб-сторінці: www.localhost/globenglish.

11.5. Акцептом цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку своїх персональних даних у порядку, встановленому ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних», а також надає право на включення своїх персональних даних до єдиної
електронної бази слухачів (студентів) Виконавця.

11.6. Акцептом цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду в порядку ст. ст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що Студент може бути знятий на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено Студента, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти розповсюдження зображень Студента в рекламних, навчальних та інших цілях, він повинен письмово сповістити про це Виконавця протягом 3 (трьох) днів з дня укладення цього Договору, заповнивши відповідну Заяву в 2-х екземплярах, по одному для кожної із Сторін.

11.7. Акцептом цього Договору Замовник надає згоду на надсилання Виконавцем на електронну адресу Замовника повідомлень про проведення акцій, творчих конкурсів, розіграшів призів, змагань тощо, що проводяться Виконавцем, з метою розвитку позитивної
мотивації Студентів до подальшого підвищення рівня англійської мови. Реклама про проведення конкурсів, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо згідно з законодавством повинна містити інформацію про строки та місце проведення цих заходів та вказувати інформаційне джерело, з якого можна дізнатися про умови та місце проведення цих заходів. Інформація про будь-які зміни умов, місця та строків проведення конкурсів, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо має подаватися Виконавцем у тому самому порядку, в якому вона була розповсюджена. Реклама на адресу Замовника про знижку цін на продукцію, у тому числі послуги, що надаються Виконавцем, повинна містити відомості про місце, дату початку і закінчення знижки цін на продукцію, у тому числі послуги, що надаються Виконавцем, а також про співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації продукції (послуги).

12. Адреса за якою виконавець надає послуги:

Україна, 61024, Харківська обл., місто Харків,

Пров. Пушкінський в’їзд 7а, оф. 57

Україна, 8205, Київська обл., місто Ірпінь,

вул. Дем’яна Попова 26-а, оф. 11